Stanovy spolku Tisk Email

 

Stanovy spolku Bartoloměj – Ktiš“.


Název a sídlo Bartoloměj – Ktiš  (dále jen "sdružení") má sídlo ve Ktiši .
Anglický ekvivalent jeho jména zní "Bartholomew Ktis“
Sdružení sídlí na adrese Ktiš č.p.53, 384 03

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů „osob“, které spojuje zájem o zachování tradic, historických zmínek, shromažďování dokumentů a vším co souvisí s historií Ktiše a okolí. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • Obnovení tradic a lidových zvyků.

 • Podílet se na shromažďování materiálů, za účelem vydání publikací.

 • Oslovit co nejširší veřejnost

Formy činnosti sdružení Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 • pravidelná setkání s občany, diskuse o historii a shromažďování všeho co souvisí s historií,

 • propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,

 • vzdělávací akce „přednášky“

 • informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících Ktišského regionu

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

2. Člen sdružení má právo:

 • zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.

 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

 • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí,

 • ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce,

 • aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,

 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení :

 • napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení

 • vyloučení ze sdružení.

5 . Členství ve sdružení zaniká :

 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,

 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,

 • úmrtím člena - fyzické osoby,

 • zánikem sdružení.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.  

 Organizační uspořádání

1. Strukturu společnosti tvoří:

 • valná hromada,

 • výkonná rada,

 • předseda - místopředseda.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také , požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle jednatel. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům společnosti.

3. Valná hromada má následující pravomoci:

 • rozhoduje o členství ve sdružení,

 • volí výkonnou radu předsedu a místopředsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,

 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,

 • doplňuje a mění stanovy společnosti,

 • stanovuje členské příspěvky,

 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,

 • valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.

4. Výkonná rada řídí společnost mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji jednatel a 4 další členové, jmenovaní valnou hromadou. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání pořizuje jednatel zápis. Výkonná rada :

 • rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,

 • připravuje jednání valné hromady,

 • kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení.

Hospodaření společnosti

1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.

2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada . Prostředky jsou používány na krytí :

 • administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,

 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

3. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení.

Závěrečná ustanovení

1. Jménem společnosti jedná její předseda nebo osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim předsedou.

2. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

 3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou ve Ktiši , dne  7.12.2008

 

Roman Frček

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl