Příslop Tisk Email

Vesnička Příslop leží v krásné krajině předhůří Šumavy, označovaného jako Prachatická vrchovina, na jižním svahu hory Vrata (855,8 m).
V pramenné kotlině pod vesnicí začíná Záhořský potok, který se pod sousedním  Záhořím spojuje se Zlatým potokem (pravobřežním přítokem Blanice). Hora Vrata s poměrně plochým temenem je ze dvou stran vymezena hlubokými údolími. Na východní straně zalesněné svahy spadají do údolí Vadkovského potoka, tvořícího spolu s rovnoběžným údolím. Stružky přirozené rozhraní mezi Šumavou a Blanským lesem, na západní stráně je široké údolí potoka Melhutky, který u Netolic ústí do Stružky.
Příslop je navzdory své
odlehlé poloze a vysoké nadmořské výšce vesnicí vrcholně středověkého původu. Okolí ale bylo osídleno již v pravěku, jak svědčí blízké původně halštalské hradiště na hoře Vrata, kontrolující stezky z vnitrozemí Čech do Podunají. Toto hradiště bylo obývané i Slovany a určitý význam si udrželo až do 13. století. V té době bylo prameny označováno jako Drslavův hrad. Příslop byl založen patrně na panství zlatokorunského kláštera. Ten po roce 1263 dostal od Přemysla Otakara II. rozsáhlé území jižně od Netolic (včetně Drslavova hradu) a roku 1290 získal i blízké Záhoří u Chrobol. Vesnice se v písemných pramenech objevuje poprvé okolo roku 1400. Po zániku klášterních držav ves přešla, stejně jako podstatná část někdejšího klášterství k Českému Krumlovu. V 15. století byla spravována rychtou ve Lhenicích, později v sousedním Záhoří. Roku 1654 zde hospodařilo 7 sedláků. 
K českokrumlovskému panství pak ves patřila až do roku 1850.
Příslop byl vždy jen malou podhorskou vesnicí. Zástavba sedmi usedlostí, zaznamenaných již roku 1654 v berní rule,  je soustředěna po stranách krátké svažité ulicovité návsi. Později vznikly již jen dvě chalupy na svahu pod vesnicí. Tím se prostorový vývoj vesnice prakticky uzavřel

.


Vesnice představuje mimořádně hodnotný soubor zděné lidové architektury ze druhé poloviny 19. a počátku 20. století, typická pro Pošumaví v pásmu mezi Prachaticemi a Lhenicemi. Dominují zde velké trojboké usedlosti s hranami a velmi mohutnými patrovými domy, krytými
polovalbovými nebo valbovými střechami..Prostředí návsi doplňuje pěkný litinový kříž na kamenném soklu, datovaný 1867.
V době po druhé světové válce byla vesnice Částečná postižena demolicemi. Zanikly tři z původních sedmi velkých usedlostí i několik chalup a hospodářských stavení. Zástavba ale naštěstí nebyla narušena žádnými novostavbami a také jednotlivá dochované usedlosti nebyly poškozeny modernizacemi. Navzdory svým skromným rozměrům tak Příslop dodnes představuje velmi působivý památkový soubor, navíc díky převažujícímu rekreačnímu využití příkladně citlivě udržovaný. 


 

 

K celkovému působivému vzhledu vesnice přispívá zeleň na návsi a zejména vazbv na okolní malebnou krajinu, s výhledy jižním směrem na horská pásma .Šumavy. Vesnička Příslop patří bezesporu k památkově nejvýznamnějším sídlům v regionu a právem by zasluhovala plošnou ochranu.

 

Zdroj:Phdr. Rudolf Erhart
 Děkujeme!

Roman Frček

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl