DVA ZANIKLÉ MLÝNY V BŘEZOVÍKU DO KONCE 17. STOLETÍ Tisk Email

Nejstarší, „Březovický mlýn“ na Březovickém potoce, písemně připomínaný již v 15. století, patřil Rožmberkům, kteří jej dávaly do nájmu mlynářům. Mlýn je později uváděn pod názvem „Oxbrunmühl“ a nacházel se v místech dnešní hráze Březovického rybníka.
Ze skrovných písemných zpráv vyplývá, že podobně jako části vodních toků, byly i mlýny pronajímány s půlroční vypovídací lhůtou za pevnou sumu obvykle na 2-3 roky. Nájemce se musel zavázat, že kromě placení nájemného povede počestný a bohabojný život a k němu přidrží také své lidi a čeládku, od přikázaných mu mlečů bude brát jen spravedlivé měřičné a nebude ve mlýně přechovávat cizí lidi. Mlynář, nájemce dominikálního mlýna, byl na vrchnosti zcela závislý. V oficiálním seznamu rožmberských mlýnů je v roce 1602 zmiňován i druhý mlýn v Březovíku, který je zde označován jako „Slonův poblíž Březovíka.“ S velkou pravděpodobností se jedná o mlýn „Wankamühl.“ který se zčásti zachoval a patří manželům Miroslavu a Heleně Jursíkovým.
Zdá se velmi pravděpodobné, že oba mlýny v Březovíku byly před třicetiletou válkou přestavěny a modernizovány italskými staviteli, z nichž nejznámější byl na panství Krumlov Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu.
Mlynářství je velmi staré řemeslo. Bylo to způsobeno jednak všudepřítomnou zemědělskou výrobou a současně obtížnou dopravou zrna na větší vzdálenosti. V mlýně většinou pracovaly čtyři pracovníci. Otec, stárek, mládek a prášek. Když byla neúroda nebo jiná pohroma, pak stárka, mládka a práška nahradila manželka a děti. Ve středověku byly oba mlynáři z Březovíku členy cechu mlynářů v Krumlově. Za vstup do cechu se platilo hodně, až 60 kop grošů. Nájemce mlýna musel splňovat řadu podmínek. Vyžadovalo se předložení cejtu a také dokladu o poctivém zplození. Cejt potvrzoval, že mlynář určitý čas mistroval v mlýně, který patřil Rožmberkům. Druhý požadavek se dal obejít očistou, kterou za poplatek poskytovala rožmberská vrchnostenská kancelář. Hlavním požadavkem ovšem bylo složení náročné řemeslné zkoušky. Mravní bezúhonnost mlynáře se považovala za samozřejmost.“

František Schusser
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl