Obyvatelé Rovenců roku 1651 Tisk Email

Po skončení třicetileté války (1618-1648) se život zvolna stabilizoval a katolická církev se v míru věnovala správě svých farností. K tomu ale nejdřív potřebovala zjistit skutečný stav věřících v jednotlivých krajích.
Ve vsi jménem Rubentz (Rubenz, Rovence) ještě ležel sníh, když koncem března roku 1651 rychtář Hans Köpl obcházel čtyři selské grunty, jednu chaloupku a tři samoty uhlířů (bei K o l e r n) , tj. 8 stavení. Napočítal v nich celkem 33 obyvatel. Zaznamenal jejich jména, stáří a jedinou pravou víru. Zdejší osadníci patřili mezi poddané krumlovského panství vévodů z Eggenbergu. A jak se také očekávalo, všichni byli římsko-katolického vyznání.
Originál německy psaného dokumentu pro celou rychtu Ktiš je uložen v Národním archivu v Praze. Evidován je pod názvem Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Bechyňský kraj, Rychta Ktiš, majitel Jan Kristian z Eggenbergu). Zde v přepisu je zachována grafická úprava originálu, kde jsou mezerami od sebe odděleny jednotlivé rodiny (domácnosti):

„Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfolgende Pershonen befinden. Nemblich:

Im Dorf Rubentz:
Veit Polack - der Paur (37), Catharina sein Weib (20), Georg - Knecht (15), Catharina -Diern (16).

Plasius Mathe - der Paur (37), Ursula sein Weib (20), Lorenz - Knecht (21), Christina - Diern (17), Apolonia - ein Nahrungsweib (54).

Paule Mertl - der Paur (28), Christina sein Weib (20), Agnes - Diern (16).

Mertl Veitl - der Paur (50), Catharina sein Weib (20), /zřejmě už druhá manželka/, Christl - Sohn (18), Petr - Sohn (17), Ursula - Diern (14), Ursula - ein armes Inweib (20), Ambrosch Wiber - ein Inman (22), Ursula sein Weib (18).

Jacob - der Halter (30), Elisabeth sein Weib (25), (haltr neboli sádecký, staral se o menší vodní nádrž s rybí vsádkou, později obydlí obecního pastýře).

Bei Kolern:
Georg Wittl - der Paur (20), Catharina sein Weib (18).

Christl Wick - der Paur (20), Ursula sein Weib (35), Marigl - Tachter (12), Andreas - Menner (18).

Mertl - der Paur (40), Margaretha sen Weib (24), Wönzl - Sohn (12), Georg - Inman (24), Christina sein Weib (19).

Na prvním místě u každého gruntu je jméno a příjmení hospodáře a jeho stav (sedlák, der Paur), Následuje křestní jméno manželky, synů, dcer (sein Weib, Sohn, Tachter). Dále jsou tu jména těch, které domácnost živila, např. v druhé usedlosti (u Blažeje Mathé) šlo o jeho nebo manželčinu matku Apolonii. Následují jména těch, kteří při hospodářství pomáhali jako čeledíni, děvečky a podruzi (Knecht, Diern, Inman, Menner), a byli placeni za práci.
V závorkách je poznamenán věk obyvatel. Soupis zpracoval a pečetí rychty Ktiš potvrdil rychtář Hans Köpl dne 26. března 1651, revidoval ktišský farář P. Andreas Dionysus Ulrich dne 30. 3. 1651.

Pramen: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko 2. Zpracovaly Zdena Kokošková, Helena Sedláčková, Magda Zahradníková. Vydal Státní ústřední archiv v Praze roku 1997. Rychta Ktiš na stránkách 329-347.

Miloslav Trnka

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl